Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN : Haar pigmentatie

1. Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Prohairclinic en de opdrachtgever, waarbij eerstgenoemde als verkoper en/of leverancier van producten en/of diensten optreedt.

Van deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk en mits uitdrukkelijke toestemming van Prohairclinic worden afgeweken. Onder de levering van producten en/of diensten wordt o.a. het aanbrengen van een cosmetische tatoeage (haar pigmentatie,, SMP, MHP) begrepen.

2. Aansprakelijkheid

2.1. Alle door de opdrachtgever verzochte prestaties worden verstrekt onder eigen verantwoordelijkheid en geheel op eigen risico van de opdrachtgever.

2.2. De opdrachtgever verklaart dat hij/zij de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.

2.3. De opdrachtgever verklaart zijn/haar beslissing om een haar pigmentatie te laten uitvoeren weloverwogen genomen te hebben.

2.4. De prestaties die Prohairclinic in het kader van een haar pigmentatie levert, betreffen steeds een inspanningsverbintenis. Laatstgenoemde kan derhalve nooit garanderen dat het beoogde resultaat daadwerkelijk wordt bereikt. Prohairclinic is dan ook niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig bereiken van het beoogde resultaat en evenmin voor de eventuele schade die uit de behandeling zou kunnen voortvloeien, behoudens in geval van grove schuld of opzet.

2.5. Indien Prohairclinic aansprakelijk wordt bevonden voor enige door de opdrachtgever geleden schade, kan de schadevergoeding de voor de betreffende opdracht in rekening gebrachte som nooit overtreffen.

3. Informatie haar pigmentatie

3.1. Haar pigmentatie is een niet-chirurgische procedure gebruik makend van de modernste en meest vooruitstrevende cosmetische tatoeage om het idee van een dikkere haardos te creëren. Tijdens de behandeling kan u lichte tot matige pijn ervaren, ongemakken verdwijnen vrijwel onmiddellijk na de behandeling, ofwel ten laatste enkele dagen later. De pigmenten zullen vervagen, volledig of gedeeltelijk, na 2-10 jaren. Dit is te wijten aan het gebruik van biologische inkt, dewelke hypoallergeen, maar wel afbreekbaar is. SMP haar pigmentatie kan daarentegen langdurig en eventueel  een permanent zichtbaar effect geven. De gebruikte naalden zijn ultra fijn en de pigmenten worden enkel in de bovenste huidlagen (dermis) ingebracht. Een lichte verkleuring en of onderhuidse verspreiding door inwerking van natuurlijk UV zonnestraling is mogelijk.

4. Toekomstige touch up-vervolg behandelingen

Een touch up of vervolgbehandeling is niet inbegrepen. Het tarief van een touch up behandeling is

– zie website

- per aangevangen uur of de geldende tarieven op dat moment.

Opgelet : een touch up behandeling is 1 sessie, ofwel 1 enkele behandeling

5. Toepasselijk recht en bevoegde rechter-beeldmateriaal

5.1. In geval van betwisting is het Belgisch recht van toepassing en zijn alleen de rechtbanken van Mechelen bevoegd.

5.2. Foto’s en beelden mogen genomen worden en onherkenbaar gebruikt worden voor alle doeleinden

6. Inbegrepen in tarief initiële opstart behandeling (3 sessies)

  • · 2 volledige behandelingen/sessies.
  • · 1 correctie/controle sessie indien nodig, ten laatste 45 dagen na de 2 de behandeldag.

7. Naleven van nazorg

Prohairclinic is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het resultaat indien de nazorg instructies niet worden nageleefd. Bij het niet of gedeeltelijk naleven kunnen de pigmenten verdwijnen / verkleuren/ vergroten.

8. Afspraken en annulatie

Wij zullen u via email op de hoogte brengen van de datum en tijd van uw behandel afspraak, na ontvangst van deze kennisgeving dient u door middel van het gevraagde voorschot (email) binnen de 10 dagen te bevestigen (voorschotten zijn steeds niet terug betaalbaar) Doet u dit niet dan kan dit leiden tot herverdeling van de tijd van de afspraak naar een andere cliënt.

Annulatie of wijziging van behandeldatum is vanwege klant niet mogelijk, het voorschot is niet overdraagbaar of terug betaalbaar.

Verandering van de behandelingsdatum door Prohairclinic is mogelijk bij geval van overmacht (ziekte/ongeval/andere). Hiervoor zijn geen vergoedingen voorzien, noch andere mogelijke compensaties.

Touch up tarief start steeds op het gereserveerde tijdstip, ongeacht of de klant op tijd arriveert. Prohairclinic zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat uw afspraak op tijd kan beginnen, echter om redenen die buiten onze controle liggen kan het nodig zijn dat wij uw afspraak op korte termijn moeten annuleren of uit stellen. In dat onwaarschijnlijke geval zullen wij alles in het werk stellen om u daar op voorhand van op de hoogte te stellen. Wij hanteren geen compensatie regeling indien uw afspraak door omstandigheden vanuit Prohairclinic geannuleerd wordt.

9. Offertes Geldigheid – inflatie aanpassingen

30 dagen na uitgifte (ook wanneer mondeling meegedeeld tijdens een intake)

Indien monetaire inflatie (Euro) vanaf het moment van de reservatie en de behandelingsdatum meer dan 2% bedraagt, worden het totaal tarief dienovereenkomstig aangepast.

10. Resultaat

Wij gebruiken 2-3 behandelingen om tot het mooiste eindresultaat te komen, binnen die 2-3 behandelingen worden eventuele lichte plekken aangepast en wordt gekeken of de pigment dichtheid hoog genoeg is om het door de klant gewenste resultaat te bereiken. Prohairclinic heeft als doel om ervoor te zorgen dat u met een tevreden gevoel de behandeling afrond. Helaas is iedere huid anders en kan het nodig zijn om een extra behandeling af te spreken. Voor deze behandelingen binnen het al bewerkte gebied (altijd binnen 2 maanden ) wordt een aangepast tarief in rekening gebracht. Voor aanpassingen buiten het behandelde gebied wordt het volledige uurtarief van ‘zie website’ ,- per uur in rekening gebracht.

Indien gebruik van alcoholhoudende lotions, shampoos of minoxidil dient deze twee weken voor de behandelingen stopgezet te worden. Ook het gebruik van voornoemde producten dienen permanent te worden stopgezet na de behandeling. Ik erken op de hoogte te zijn van de aard van de haarpigmentatie behandeling. Dit is een langdurige verandering aan mijn uiterlijk en er is geen volledige garantie dat de markeringen op een later tijdstip succesvol kunnen worden gewijzigd of verwijderd. Ik begrijp dat de efficiëntie van de haarpigmentatie behandeling varieert van persoon tot persoon en ik begrijp dat een zeer klein percentage van de cliënten niet goed reageert op de behandeling en dat deze kleine kans in mijn geval ook aanwezig is.

11. Behandelaar

Alle behandelaars bij Prohairclinic zijn getraind en goedgekeurd in overeenstemming met de protocollen van de onderneming. Wij kunnen geen garantie geven dat u bij vervolg afspraken altijd dezelfde behandelaar krijgt.