Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Prohairclinic en de opdrachtgever, waarbij eerstgenoemde als verkoper en/of leverancier van producten en/of diensten optreedt.

Van deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk en mits uitdrukkelijke toestemming van Prohairclinic worden afgeweken. Onder de levering van producten en/of diensten wordt o.a. het aanbrengen van een cosmetische tatoeage (micro haar pigmentatie, tricopigmentatie) begrepen.

2. Aansprakelijkheid
2.1. Alle door de opdrachtgever verzochte prestaties worden verstrekt onder eigen verantwoordelijkheid en geheel op eigen risico van de opdrachtgever.

2.2. De opdrachtgever verklaart bekend te zijn met het feit dat in slechte omstandigheden uitgevoerde tatoeages een risico inhouden voor de gezondheid. De volgende risico’s stellen zich in het bijzonder: - bacteriële infecties, met name huidinfecties of kraakbeeninfecties (bijvoorbeeld door de staphylococcus aureus), tetanus,…; - virale infecties, met name hepatitis en aids,…; - allergische reacties, met name op bestanddelen van de inkt, kleurstof,….

2.3. De opdrachtgever verklaart verder dat hij/zij niet behoort tot een van de volgende categorieën personen of dat hij alvorens over te gaan tot micro haar pigmentatie een arts heeft geraadpleegd:

- die lijden aan een hemofilie, een storing in stolling of die geneesmiddelen nemen die kunnen interfereren met de bloedstolling of vorming van bloedklonters;

- die lijden aan een verminderd immuniteit systeem of herhaalde infectie, inclusief HIV, hepatitis C. - die lijden aan een allergie;

- die lijden aan een hartaandoening;

- die lijden aan een hartkwaal;

- zwangere vrouwen.

- Voorgeschiedenis huidkanker

- Diabetes

- Algemene gezonde hoofdhuid is verplicht

2.4. De opdrachtgever verklaart dat hij/zij de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.

2.5. De opdrachtgever verklaart zijn/haar beslissing om een micro haar pigmentatie te laten uitvoeren weloverwogen genomen te hebben.

2.6. De prestaties die Prohairclinic in het kader van een micro haar pigmentatie levert, betreffen steeds een inspanningsverbintenis. Laatstgenoemde kan derhalve nooit garanderen dat het beoogde resultaat daadwerkelijk wordt bereikt. Prohairclinic is dan ook niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig bereiken van het beoogde resultaat en evenmin voor de eventuele schade die uit de behandeling zou kunnen voortvloeien, behoudens in geval van grove schuld of opzet.

2.7. Indien Prohairclinic aansprakelijk wordt bevonden voor enige door de opdrachtgever geleden schade, kan de schadevergoeding de voor de betreffende opdracht in rekening gebrachte som nooit overtreffen.

3. Informatie micro haar pigmentatie
3.1. Micro haar pigmentatie is een niet-chirurgische procedure gebruik makend van de modernste en meest vooruitstrevende cosmetische tatoeage om het idee van een dikkere haardos te creëren. Tijdens de behandeling kan u lichte tot matige pijn ervaren, ongemakken verdwijnen vrijwel onmiddellijk na de behandeling, ofwel ten laatste enkele dagen later. In tegenstelling tot een ‘klassieke’ tatoeage zal een micro haar pigmentatie na verloop van tijd vervangen en uiteindelijk verdwijnen. Dit is te wijten aan het gebruik van biologische inkt, dewelke hypoallergeen, maar wel afbreekbaar is. De gebruikte naalden zijn ultra fijn en de pigmenten worden enkel in de bovenste huidlagen (dermis) ingebracht. Een lichte verkleuring door inwerking van natuurlijk UV stralen is mogelijk doch zelden.

4. Toekomstige touch up-vervolg behandelingen
Een touch up of vervolgbehandeling is niet inbegrepen. Het tarief van een touch up behandeling is

– zie website

- per aangevangen uur of de geldende tarieven op dat moment.

Opgelet : een touch up behandeling is 1 sessie, ofwel 1 enkele behandeling

5. Toepasselijk recht en bevoegde rechter-beeldmateriaal
5.1. In geval van betwisting is het Belgisch recht van toepassing en zijn alleen de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

5.2. Foto’s en beelden mogen onherkenbaar gebruikt worden voor alle doeleinden

6. Inbegrepen in tarief initiële opstart behandeling (3 sessies)
· 2 volledige behandelingen/sessies met maximaal 7 dagen tussen beide sessies.
· 1 correctie sessie indien nodig, ten laatste 45 dagen na de 2 de behandeldag.
7. Naleven van nazorg
Prohairclinic is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het resultaat indien de nazorg instructies niet worden nageleefd. Bij het niet of gedeeltelijk naleven kunnen de pigmenten verdwijnen / verkleuren.

8. Afspraken en annulatie
Wij zullen u via email op de hoogte brengen van de datum en tijd van uw behandel afspraak, na ontvangst van deze kennisgeving dient u door middel van het gevraagde voorschot (email) binnen de 10 dagen te bevestigen (voorschotten zijn steeds niet terug betaalbaar) Doet u dit niet dan kan dit leiden tot herverdeling van de tijd van de afspraak naar een andere cliënt. Annulatie of wijziging van behandeldatum is vanwege klant niet mogelijk, voorschot is niet overdraagbaar of terug betaalbaar. Alle behandelaars bij Prohairclinic zijn getraind en goedgekeurd in overeenstemming met de protocollen van de onderneming, wij kunnen daarom geen garantie geven dat u bij vervolg afspraken altijd dezelfde behandelaar krijgt. Late aankomst kan resulteren in een verminderde behandelingstijd of verbeurdverklaring van de afspraak.

Touch up tarief start steeds op het gereserveerde tijdstip, ongeacht of de klant op tijd arriveert. Prohairclinic zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat uw afspraak op tijd kan beginnen, echter om redenen die buiten onze controle liggen kan het nodig zijn dat wij uw afspraak op korte termijn moeten annuleren of uit stellen. In dat onwaarschijnlijke geval zullen wij alles in het werk stellen om u daar op voorhand van op de hoogte te stellen. Wij hanteren geen compensatie regeling indien uw afspraak door omstandigheden vanuit Prohairclinic geannuleerd wordt.

9. Offertes Geldigheid
30 dagen na uitgifte (ook wanneer mondeling meegedeeld tijdens een intake)

10. Resultaat – garantie
Wij gebruiken 2-3 behandelingen om tot het mooiste eindresultaat te komen, binnen die 2-3 behandelingen worden eventuele lichte plekken aangepast en wordt gekeken of de pigment dichtheid hoog genoeg is om het door de klant gewenste resultaat te bereiken. Prohairclinic heeft als doel om ervoor te zorgen dat u met een tevreden gevoel de behandeling afrond. Helaas is iedere huid anders en kan het nodig zijn om een extra behandeling af te spreken. Voor deze behandelingen binnen het al bewerkte gebied (altijd binnen 2 maanden ) wordt een aangepast tarief in rekening gebracht. Voor aanpassingen buiten het behandelde gebied wordt het volledige uurtarief van ‘zie website’ ,- per uur in rekening gebracht.